Συμμόρφωση με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

 

To Γραφείο μας σας προσφέρει μία νέα εξειδικευμένη υπηρεσία για τη συμμόρφωση με τον GDPR, η οποία απευθύνεται (σχεδόν) στον καθένα από εσάς!

Στις 25 Μαϊου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός 679/2016/ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχει ελάχιστο πλέον χρόνο να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, ο οποίος καταργεί την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και τον ελληνικό νόμο, ν. 2472/1997, ο οποίος είχε εισάγει την παραπάνω Οδηγία στην Ελληνική έννομη τάξη. Οι υποχρεώσεις πλέον είναι πολλές και το ύψος των προστίμων απαγορευτικό για κάθε επιχείρηση!

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ο γνωστός και ως GDPR (General Data Protection Regulation) αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων!

Το Γραφείο μας πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά δημιουργώντας το GDPRgrid! Το GDPRgrid είναι η πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό, η οποία τελεί σε συνεργασία και υπό την αιγίδα του startADR, του Ινστιτούτου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, το οποίο καινοτομεί στην Ελλάδα και όχι μόνο! Για πρώτη φορά ο νομικός κόσμος και η επίλυση διαφορών «συναντώνται» στο πεδίο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων!

 

Για περισσότερα νομικά θέματα κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube   youtube subscribe 9348224

 

Απευθύνεται σε:

Μεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμούς
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις.

 

Όπως ενδεικτικά σε:

Εταιρείες πληροφορικής και επαγγελματίες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών
Ασφαλιστικές εταιρείες και γραφεία ασφαλιστικών μεσολαβητών
Ιατρικά κέντρα και κλινικές
Εταιρείες και επιχειρήσεις με εργατικό δυναμικό
Ηλεκτρονικά καταστήματα

 

Με το GDPRgrid σας παρέχουμε ένα πλέγμα πλήρους νομικής προστασίας και συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό εφαρμόζοντας:

1. Το μοντέλο «ενημέρωση – συμμόρφωση – επιμόρφωση» (Inform– Comply – Educate «ICE»)
2. Στοχευμένη εκπαίδευση (targeted training «ΤΤ»)
3. Εφαρμογή & επιτήρηση (Compliance & Monitoring «COM»)
4. Επίλυση & αποφυγή (Resolution & Avoidance «RAV»)

 

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας προσφέρουμε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Το GDPRgrid είναι ένα ένα εργαλείο που πρέπει να εκμεταλλευτείτε!

 

1. Το μοντέλο «Ενημέρωση – Συμμόρφωση – Επιμόρφωση» (Inform – Comply – Educate) «ICE»

O GDPR προβλέπει μια σειρά από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει να εφαρμόσει.

Πλέον, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε μία σειρά από γενικές αρχές, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν ρητά δικαιώματα, η μη συμμόρφωση με τα οποία επισύρει βαρύτατα πρόστιμα.

Για όλα τα παραπάνω εμείς φροντίζουμε μέσω της υπηρεσίας  «Inform – Comply – Educate». Φροντίζουμε να ενημερωθείτε, να επιμορφωθείτε και να επιτύχετε τη μέγιστη δυνατή συμμόρφωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού.

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, επιλέγετε, με την καθοδήγησή μας, το πρόγραμμα που σας ταιριάζει και σας εξυπηρετεί. Φροντίζουμε ο GDPR να γίνει σύμμαχος της επιχείρησής σας!

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας προσφέρουμε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Το GDPRgrid είναι ένα ένα εργαλείο που πρέπει να εκμεταλλευτείτε!

 

2. Στοχευμένη Εκπαίδευση (Targeted Training) «TT»

To Γραφείο μας πρωτοπορεί στον τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζοντας μία σειρά νέων «εργαλείων», τα οποία συμβάλλουν στην συμμόρφωση κάθε υπόχρεου (φυσικού ή νομικού προσώπου) με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, γνωστό και ως GDPR.

O GDPR είναι σαφώς ένα σύνθετο και πολύπλοκο νομικό κείμενο, το οποίο απαιτεί μεγάλη προσοχή στο πώς θα ερμηνευτεί και πώς θα εφαρμοστεί σωστά στην κάθε περίπτωση. Εμείς αναγνωρίζουμε και εντοπίζουμε τις δυσκολίες και αναλαμβάνουμε να τις επιλύσουμε κάθε φορά μέσω της υπεύθυνης και εξειδικευμένης νομικής συμβουλής που παρέχουμε.

Ωστόσο, δεν μένουμε στη στείρα νομική συμβουλή. «Εκπαιδεύουμε» τους πελάτες μας στις επιταγές αλλά και την φιλοσοφία του GDPR αλλά και των Προσωπικών Δεδομένων για τη δική τους καλύτερη δυνατή και μέγιστη προστασία.

Με την υπηρεσία «Τargeted Τraining», εκπαιδεύουμε εσάς και την ομάδα των συνεργατών που θα επιλέξετε στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και στη σωστή εφαρμογή του από εσάς και την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας προσφέρουμε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Το GDPRgrid είναι ένα ένα εργαλείο που πρέπει να εκμεταλλευτείτε!

 

3. Εφαρμογή & Επιτήρηση (Compliance & Monitoring) «CΟ

Ο GDPR φέρνει μια σειρά υποχρεώσεων με τις οποίες όλοι όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να συμμορφωθούν. Τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι παραβάτες θα είναι υψηλά και πραγματικά αποτρεπτικά.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας θωρακίσει νομικά και να συμμορφωθείτε στην πράξη με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού. Σας παρέχουμε έγκυρες και εξειδικευμένες συμβουλές, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για το πώς πρέπει να «δράσετε» στην πράξη. Επιπλέον δε, όπου κρίνεται αναγκαίο εκπονούμε εκτίμηση αντικτύπου, όπως προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός.

Επιπρόσθετα της εκτίμησης αντικτύπου, σας εξοπλίζουμε με τα κατάλληλα νομικά εργαλεία, τόσο για τη συμμόρφωσή σας με το Γενικό Κανονισμό, όσο και με την απόδειξη της συμμόρφωσής σας με τον τελευταίο. Φυσικά, δεν σας αφήνουμε χωρίς τις απαραίτητες εταιρικές συμβάσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας με τους πελάτες σας αλλά και με τους συνεργάτες σας (υποχρεωτική σύμβαση υπεύθυνου επεξεργασίας και εκτελούντα την επεξεργασία).

Με τη νομική μας υποστήριξη ο GDPR δεν «απειλεί» την επιχείρησή σας, αλλά έρχεται να την αναβαθμίσει και να αυξήσει την αξιοπιστία της στην αγορά!

Για περισσότερες πληροφορίες ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να σας προσφέρουμε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Το GDPRgrid είναι ένα ένα εργαλείο που πρέπει να εκμεταλλευτείτε!

 

4. Επίλυση & Αποφυγή (Resolution & Avoidance) «RAV»

Με το GDPRgrid δεν φροντίζετε μόνο για τη συμμόρφωσή σας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οι συγκρούσεις και οι διαφορές με τα υποκείμενα των δεδομένων περιορίζονται και τίθενται υπό έλεγχο. Αποφεύγετε την κλιμάκωση των συγκρούσεων και επιλύετε τις διαφορές άμεσα. Σε κάθε όμως περίπτωση, τις επιλύετε γρήγορα, φιλικά και πάνω απ’ όλα οικονομικά και εκτός δικαστηρίων. Όλη τη δουλειά την αναλαμβάνει το startADR! Σε περίπτωση που έχει ήδη ανακύψει διαφορά που αφορά τα προσωπικά δεδομένα συγκεκριμένου υποκειμένου, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

 
 
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2310 557-528 ώστε να κλείσουμε ένα ραντεβού και να συζητήσουμε από κοντά το θέμα που σας απασχολεί. Θα μας βρείτε σε ιδιαίτερα βολική τοποθεσία, έναντι του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 26, στον 2ο όροφο του Μεγάρου Θέμις (επί του υπογείου λειτουργεί ιδιωτικός χώρος στάθμευσης). Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά και να συνεργαστούμε! Περισσότεροι τρόποι επικοινωνίας...
Ενθαρρύνουμε πάντα την κοινοποίηση των σελίδων μας στα κοινωνικά δίκτυα εφόσον εμφανίζεται ο ακριβής σύνδεσμος της σελίδας που κοινοποιήθηκε. 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, προβολή, λήψη, διανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή και αναδιανομή πληροφοριών, κειμένου, αρχείων, εικόνων, βίντεο που εμπεριέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, καθώς και η δημιουργία παράγωγου υλικού βασισμένου σε εικόνες, κείμενα, αρχεία ή βίντεο της ιστοσελίδας μας χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.